Top 5 Façons ya Kozua Mbongo na Internet na 2023

Na eleko ya lelo ya nimero, kozwa mbongo na nzela ya Internet ekómi pɛtɛɛ koleka ndenge ezalaki liboso. Ezali na mabaku ebele oyo ekoki kozwama, kobanda na koteka biloko to misala na nzela ya internet kino na kobanda blog to chaîne YouTube. Na lisolo oyo, tokotalela banzela 5 ya liboso ya kozwa mbongo na nzela ya Internet na 2023, na kotalela ndenge oyo bato mingi balingaka mpe ndenge oyo bakoki kozwa mbongo.

Eteni ya 1: Bopanzi sango ya boyokani

Marketing ya ba affiliés ezali lolenge oyo bato mingi balingaka mpo na kozwa mbongo na nzela ya Internet na kotombola biloko to misala ya bato mosusu mpe kozwa commission na botekisi. Mpo na kobanda na marketing ya ba affiliés, esengeli okoma na programme ya affiliation mpe o promouvoir biloko na nzela ya site internet na yo, blog, ba médias sociaux, to ba chaînes mosusu.

Ba programme mosusu ya ba affiliés oyo eyebani mingi ezali Amazon Associates, Commission Junction, mpe ShareASale . Fungola ya kolonga na marketing ya ba affiliés ezali kopona biloko oyo ezali na ntina mpo na bayoki na yo mpe kotombola yango na lolenge ya bosembo mpe ya lisungi. Na mayele ya malamu, marketing ya ba affiliés ekoki kozala lolenge ya kozwa mbongo mingi na nzela ya internet.

Eteni ya 2: Kosala mosala na bango moko

Freelancing ezali lolenge mosusu oyo bato mingi balingaka mpo na kozwa mbongo na nzela ya Internet, mingimingi soki ozali na mayele to mayele moko boye. Ba indépendants bapesaka ba services lokola kokoma, conception graphique, développement web, gestion ya ba médias sociaux, mpe mingi mosusu na ba clients na base ya projet.

Ezali na ba plateformes ebele oyo ezo relier ba indépendants na ba clients, lokola Upwork, Fiverr , na Freelancer.com. Mpo na kolonga na mosala ya indépendant, esengeli ozala na portefeuille ya makasi mpe omisala marché malamu. Likoki ya kozwa mbongo na mosala ya indépendant ekoki kokesana, kasi ba indépendants ya liboso bakoki kozwa mbongo ya chiffres motoba.

Eteni ya 3: Kombongo na nzela ya internet

E-commerce elakisi koteka biloko na internet, ezala na nzela ya site internet na yo moko to na nzela ya ba marchés lokola Amazon to Etsy. Na bomati ya ba services ya dropshipping mpe ya imprimerie sur demande, ezali pete koleka liboso kobanda mombongo ya e-commerce sans besoin ya inventaire to ba frais ya liboso.

Mpo na kolonga na mombongo ya Internet, osengeli koluka esika oyo ekopesa matomba mpe kopesa biloko ya malamu mpenza oyo ekosepelisa bato oyo ozali koluka. Marketing mpe service client ezali mpe makambo ya ntina mpo na kotonga mombongo ya e-commerce oyo elongi. Likoki ya kozwa mbongo na mombongo ya Internet ekoki kozala monene, mpe bankolo bamagazini mosusu ya Internet bazwaka mbongo ya motuya motoba to nsambo.

Eteni ya 4: Ba Cours na nzela ya internet mpe Coaching

Soki ozali na mayele na esika moko boye, okoki kosala mpe koteka ba cours en ligne to kopesa ba services ya coaching na ba clients. Ba cours en ligne ekoki kosalama na ba plateformes lokola Udemy to Teachable, alors que ba services ya coaching ekoki kopesama na nzela ya site internet na yo moko to ba plateformes lokola Coach.me.

Mpo na kolonga na ba cours en ligne mpe na coaching, esengeli ozala na proposition ya valeur ya polele mpe omisala marché malamu. Kotonga lokumu makasi mpe kopesa makambo to misala ya lolenge ya likolo ezali na ntina mingi mpo na kolonga na mosala oyo. Makoki ya kozwa mbongo na ba cours en ligne mpe na coaching ekoki kokesana, kasi ba créateurs ya ba cours ya likolo mpe ba entraîneurs bakoki kozwa ba revenus ya minene.

Eteni ya 5: Blogging mpe bokeli makambo

Blogging mpe création ya contenus ekoki kozala moyen lucratif ya kosala mbongo na internet, surtout soki ozali na suivi makasi to expertise ya niche. Ezali na banzela mingi ya kozwa mbongo na blog, lokola na nzela ya piblisite, parrainage, mpe marketing ya ba affiliés.

Mpo na kolonga na blogging mpe na création ya contenus, esengeli opesa contenus ya qualité ya likolo oyo eko résonner na audience na yo mpe otonga suivi ya makasi. Kotonga marque mpe réseau ya makasi ezali mpe na ntina mpo na kosala mbongo na blog to contenus na yo. Potentiel ya gagner na blogging mpe na création ya contenus ekoki kokesana, kasi ba blogueur ya likolo mpe ba créateurs ya contenus bakoki ko gagner ba revenus ya minene.

Maloba ya nsuka:

Mpo na kosukisa, kozwa mbongo na nzela ya Internet ezalaki ata mokolo moko te pɛtɛɛ to oyo bato bakoki kozwa yango. Ezala oponi kolanda marketing ya affiliation, freelancing, e-commerce, ba cours en ligne na coaching, to blogging

Lolenge mosusu oyo bato mingi balingaka mpo na kozwa mbongo na nzela ya Internet na 2023 ezali na nzela ya marketing ya ba affiliés. Yango esɛngaka kotombola biloko to misala ya bato mosusu mpe kozwa commission mpo na botekisi mokomoko oyo esalemi na nzela ya lien na yo ya boyokani oyo ekeseni na mosusu. Mpo na kobanda na marketing ya ba affiliés, ekosenga oluka programme ya affiliation ya lokumu oyo ekokani na ba intérêts na yo mpe na audience na yo.

Ba programme mosusu ya ba affiliés oyo eyebani mingi ezali Amazon Associates, ShareASale , mpe Commission Junction. Soki osili ko signer na programme ya affiliation, okoki kobanda ko promouvoir ba produits to services na audience na yo na nzela ya blog na yo, ba médias sociaux, marketing email, to ba chaînes misusu. Mpo na kozwa mbongo mingi, ezali na ntina kopona biloko oyo ezali na ntina mpo na bato oyo bazali koyoka yo mpe oyo ondimaka.

Lolenge mosusu ya kozwa mbongo na nzela ya Internet ezali ya koteka biloko to misala ya nimero. Yango ekoki kozala ba ebooks, ba cours en ligne, ba services ya coaching to consultation, mpe ba logiciels to ba apps. Soki ozali na boyebi to makoki ya sipesiale, kosala produit to service numérique ekoki kozala moyen lucratif ya ko monetiser expertise na yo.

Mpo na koteka biloko to misala ya nimero, ekosenga osala plateforme mpo na offrande na yo. Oyo ekoki kozala site internet to page ya ba médias sociaux, selon ba préférences na yo pe audience. Okozala mpe na mposa ya kosala mayele ya kosala mombongo mpo na kotombola biloko to mosala na yo epai ya bato oyo bakoki kokóma bakiliya na yo.

Plateforme moko oyo eyebani mingi mpo na koteka biloko ya numérique ezali Udemy, plateforme ya apprentissage en ligne esika basaleli bakoki kosomba mpe koteka ba cours na ba sujets ndenge na ndenge. Option mosusu ezali Teachable, oyo epesaka yo nzela ya kosala mpe koteka ba cours na yo moko na internet sans connaissance technique.

Na nsuka, lolenge mosusu ya kozwa mbongo na nzela ya Internet ezali na nzela ya mombongo ya Internet. Yango esɛngaka kotɛka biloko ya mosuni na nzela ya magazini moko ya Internet. Mpo na kobanda mombongo ya e-commerce, ekosɛnga opona niche, koluka fournisseur to fabricant, mpe kosala magasin en ligne.

Ba plateformes ya e-commerce oyo eyebani mingi ezali Shopify, BigCommerce, mpe WooCommerce. Okozala mpe na mposa ya kosala mayele ya kosala mombongo mpo na kotombola magazini na yo mpe kobenda bakiliya. Yango ekoki kozala marketing ya ba médias sociaux, marketing ya email, partenariat ya influenceur, mpe optimisation ya moteur de recherche (SEO).

Mpo na kosukisa, ezali na banzela mingi ya kozwa mbongo na nzela ya internet na 2023. Ezala oponi kobanda blog, kokoma influenceur ya ba médias sociaux, kosala marketing ya affiliation, koteka biloko to ba services numériques, to kobanda mombongo ya e-commerce, ezali na mabaku mpo na moto na moto mpo na kozwa mbongo na mayele, boyebi, mpe bamposa na bango. Na mosala makasi mpe komipesa, moto nyonso akoki kotonga mombongo ya malonga na nzela ya internet mpe kozwa lipanda ya mosolo.

Open

info.ibdi.it@gmail.com

Close