Dropshipping ekomi lolenge ya kozwa mbongo na nzela ya internet, mpe AliExpress ezali plateforme oyo eyebani mingi mpo na kozwa biloko uta na yango. Tala mwa matambe mpo na kosalisa yo obanda na dropshipping uta na AliExpress:

1. Pona Niche moko

Litambe ya liboso mpo na kolonga dropshipping ezali kopona niche. Niche ezali esika to zando moko ya sikisiki oyo okotya likebi na yango. Ezali na ntina kopona niche oyo ozali kosepela na yango mpe oyo ezali na bosenga na zando.

Kopona niche ezali moko ya makambo ya ntina mingi soki etali kozwa mbongo na nzela ya Internet. Niche ezali marché to sujet spécifique oyo oko focuser na entreprise na yo en ligne. Na kopona niche, okozala na makoki ya ko cibler audience moko ya sikisiki mpe kosala contenus/produits oyo ebongisami na ba besoins mpe ba intérêts na bango.

Tala mwa batoli mpo na kopona niche:

 1. Pona eloko oyo ozali na mposa makasi – Ntango ozali kopona niche, ezali na ntina kopona eloko oyo ozali na mposa makasi. Yango ekosala ete ezala mpasi te mpo na yo kosala makambo/biloko oyo ozali kosepela na yango mpe ekosala ete ozala na mposa makasi.
 2. Bolukiluki na zando – Yambo ya kopona niche, ezali na ntina kosala bolukiluki na zando mpo na komona soki ezali na bosenga ya niche na yo. Okoki kosalela bisaleli lokola Google Trends mpe Keyword Planner mpo na komona boniboni bosepeli ezali na niche na yo.
 3. Tala momekano – Ezali mpe na ntina kotala momekano na niche na yo. Okoki komona oyo ba entreprises mosusu ezali kosala mpe ndenge nini okoki komi différencier.
 4. Pona niche oyo ezali na litomba – Atako ezali na ntina kopona niche oyo ozali na mposa makasi, ezali mpe na ntina kopona niche oyo ezali na makoki ya kozala na litomba. Okoki kosalela bisaleli lokola Amazon Bestsellers, eBay Trending, mpe Etsy Trending mpo na komona biloko nini ezali kotekama malamu sikawa.
 5. Tala mayele mpe mayele na yo – Ntango ozali kopona niche, ezali na ntina kotalela mayele mpe mayele na yo. Yango ekosala ete ezala pete mpo na yo kosala makambo/biloko oyo ezali ya lolenge ya likolo mpe ya motuya mpo na bayoki na yo.

Ba niches mosusu oyo bato mingi balingaka ezali:

 • Santé mpe bolamu ya nzoto
 • Misolo ya moto ye moko
 • Kitoko mpe kobatela loposo
 • Teknolozi mpe biloko ya kosalela
 • Mobembo mpe aventure
 • Bilei mpe kolamba
 • Mode na style
 • Décor ya ndako mpe ebongiseli

Kobosana te, kopona niche ezali litambe ya ntina mingi mpo na kosala mombongo ya elonga na nzela ya internet. Na kopona niche oyo ozali na mposa makasi, oyo ezali na bosenga na zando, mpe oyo ozali na mayele na yango, okozala komibongisa mpo na kolonga.

 

2. Luka Biloko na AliExpress

Soki oponi niche, okoki kobanda koluka biloko na AliExpress. AliExpress ezali plateforme ya malamu pona koluka biloko lokola ezali na ba produits ebele oyo ekoki kozala na ba prix ya concurrence.

Ntango ozali kopona biloko, ezali na ntina kotala makambo lokola ntalo, ntango ya kotinda biloko, mpe lolenge ya biloko. Okoki mpe kotala ba avis ya produit mpo na kozwa likanisi ya qualité ya produit mpe satisfaction ya client.

AliExpress ezali zando ya internet oyo eyebani mingi epai okoki kozwa biloko ndenge na ndenge na ntalo ya momekano. Soki etali dropshipping, AliExpress ezali lisungi monene mpo na koluka biloko ya koteka na magasin na yo ya internet.

Tala mwa batoli mpo na koluka biloko na AliExpress:

 1. Boluka na niche – Soki oponi niche, okoki kobanda koluka biloko oyo etali niche wana na AliExpress. Okoki kosalela barre ya recherche na likolo ya site internet pona koluka ba mots clés spécifiques oyo etali niche na yo.
 2. Salelá ba filtres – AliExpress ezali na ba filtres ndenge na ndenge oyo okoki kosalela mpo na kokitanya ba résultats ya boluki na yo. Okoki ko filtrer na prix, esika ya envoi, cote ya motekisi, mpe mingi mosusu.
 3. Tala ba évaluations mpe ba avis ya bateki – Tango omoni produit oyo osepeli na yango, sala makasi otala ba cotes mpe ba avis ya motekisi. Evaluation ya likolo mpe ba révisions ya malamu ekoki kolakisa que motekisi azali ya kozala na confiance mpe que produit ezali ya qualité ya malamu.
 4. Luka biloko oyo ezali na ePacket expédition – ePacket ezali option ya envoi oyo ezali mpo na ba pays mosusu mpe ezalaka typiquement mbangu mpe na talo moke koleka ba options mosusu ya envoi. Luka biloko oyo ezali na ePacket shipping mpo na kosala ete bakiliya na yo bazwa ba commandes na bango noki mpe na ntalo ya malamu.
 5. Tala bilili mpe bandimbola ya biloko – Ntango ozali kopona biloko mpo na koteka, sala makasi otala malamu bilili mpe bandimbola ya biloko. Bililingi ya malamu mpenza mpe bandimbola ya sikisiki ekoki kosalisa mpo na kobenda bakiliya mpe kobakisa motuya ya biloko oyo batɛkaka.
 6. Luka biloko oyo ezali na tendance – AliExpress ezali na eteni “Trending” esika okoki kokuta biloko oyo ezali na lokumu mingi lelo oyo. Biloko oyo ekoki kozala esika ya kobanda malamu mpo na mombongo na yo ya dropshipping.
 7. Salelá bisaleli ya bolukiluki ya biloko ya AliExpress – Ezali na bisaleli mingi ya bolukiluki ya biloko ya AliExpress oyo ekoki kosalisa yo ozwa biloko oyo ekopesa matomba. Bisaleli yango ekoki kotalela motuya ya bolukiluki, momekano, mpe makambo mosusu mpo na kosalisa yo ozwa bikateli oyo ebongi mpo na koyeba biloko nini osengeli kotɛka.

Na kosaleláká batoli oyo, okoki kozwa biloko ya malamu mpenza na AliExpress oyo ebongi malamu mpo na mombongo na yo ya dropshipping. Kobosana te kozwa ntango ya kolukaluka biloko mpe batekisi mpo na koyeba soki ozali kopesa bakiliya na yo makambo oyo eleki malamu.

 

3. Kobongisa Magasin ya Internet

Na nsima, ekosɛnga otya magazini moko na Internet. Okoki kosalela ba plateformes lokola Shopify, WooCommerce, to BigCommerce mpo na kosala magasin na yo ya internet. Ba plateformes oyo epesaka ba modèles pré-conçus mpe interface facile ya kosalela, kosala que ezala facile ya ko configurer magasin na yo.

Ntango ozali kotya magazini na yo, ezali na ntina kopona motindo oyo ekokani na marque na yo mpe kosala ete ezala mpasi te mpo bakiliya bátambola mpe básomba biloko.

Kosala magasin en ligne ezali étape crucial pona ko créer entreprise ya dropshipping ya succès. Talá mwa makambo oyo osengeli kolanda ntango ozali kosala magazini na Internet:

 1. Pona plateforme – Ezali na ba plateformes ebele ya ndenge na ndenge oyo okoki kosalela pona ko setup magasin en ligne, lokola Shopify, WooCommerce, BigCommerce, pe ebele. Plateforme moko na moko ezali na makambo na yango mpe ntalo na yango, yango wana ezali na ntina kosala bolukiluki na yo mpe kopona plateforme oyo ekokani malamu na bamposa mpe budget na yo.
 2. Pona kombo ya domaine – Nkombo ya domaine ezali adresse web oyo ba clients bakosalela pona ko kota na magasin na yo ya internet. Pona kombo ya domaine oyo ezali facile ya ko rappeler pe elakisaka marque na yo. Okoki kosomba kombo ya domaine na enregistreur ya domaine lokola GoDaddy to Namecheap.
 3. Design ya magasin na yo – Soki oponi plateforme na kombo ya domaine, ekomi tango ya ko conçoivre magasin na yo. Poná motó ya likambo oyo ekobenda likebi ya bato mpe oyo ezali mpasi te mpo na kotambola na yango. Salá ete balangi, bafonte mpe ndenge oyo magazini na yo esalema mpo ekokana na marque na yo.
 4. Bongisa mayele ya kofuta mpe kotinda – Pona mayele ya kofuta mpe kotinda oyo ezali malamu mpo na bakiliya na yo. Mitindo ya kofuta oyo eyebani mingi ezali ba cartes de crédit, PayPal, mpe Apple Pay. Ba méthodes ya envoi oyo eyebani mingi ezali ePacket na envoi standard.
 5. Bakisa biloko na magasin na yo – Salelá biloko oyo ozwaki na AliExpress mpe bakisa yango na magazini na yo. Salá makasi otya bililingi ya malamu mpenza mpe bandimbola ya sikisiki mpo na kosalisa bakiliya bázwa bikateli ya kosomba biloko na ndenge oyo ebongi.
 6. Meka magazini na yo – Yambo ya ko lancer magasin na yo, ezali na ntina omeka yango mpo na koyeba soki nionso ezali kosala malamu. Sala test achat pona ko vérifier ba processus ya kofuta pe ya envoi. Meká magazini na yo na baaparɛyi ndenge na ndenge mpo na koyeba soki ezali kosala malamu mpe ezali mpasi te mpo na kotambola na yango.
 7. Lancer magasin na yo – Soki osepeli na magasin na yo, ekomi tango ya ko lancer yango! Panza nsango na ntina ya magazini na yo na nzela ya ba media social, marketing email, mpe ba chaînes mosusu mpo na kobenda bakiliya.

Kobongisa magasin en ligne ekoki kozala mosala mingi, kasi ezali litambe ya ntina mingi mpo na kokela mombongo ya dropshipping ya elonga. Soki olandi ba étapes oyo, okoki kosala magasin en ligne professionnel mpe oyo ekoki kosalelama malamu mpe ekobenda mpe ekobatela bakiliya.

 

4. Tángá biloko oyo ezali na Magasin na Yo

Soki osili kotya magazini na yo, okoki kobanda kosala liste ya biloko oyo euti na AliExpress. Okozala na mposa ya kosala baliste ya biloko oyo ezali na ndimbola, bililingi, mpe makambo ya ntalo.

Ntango ozali kosala baliste ya biloko, ezali na ntina mingi kozala na ndimbola mpe kokɔtisa makambo nyonso oyo etali biloko yango. Okoki mpe kosalela bilili ya biloko oyo euti na AliExpress, kasi ezali na ntina kosala ete ezala ya lolenge ya malamu mpe ezali komonisa biloko na bosikisiki.

Nsima ya kotya magazini na yo na Internet mpe kopona biloko oyo olingi kotɛka, ntango ekoki mpo na kotánga biloko yango na magazini na yo. Talá makambo oyo osengeli kolanda mpo na kotánga biloko na yo:

 1. Salá ba liste ya biloko – Biloko mokomoko esengeli kozala na liste na yango oyo ezali na motó ya likambo ya biloko, ndimbola, mpe bililingi. Titre ya produit esengeli ezala descriptive mpe ezala na ba mots clés oyo etali yango. Bolimbisi esengeli kopesa makambo ya sikisiki na ntina na biloko yango, bakisa mpe makambo na yango, bonene na yango, mpe biloko oyo basali. Bililingi esengeli kozala ya qualité ya likolo mpe kolakisa produit na ba angles ndenge na ndenge.
 2. Bongisa biloko na yo – Bongisa biloko na yo na biteni to na ba collections mpo na kosala ete ezala pete mpo na bakiliya kozwa oyo bazali koluka. Okoki kosala ba collections na kotalela lolenge ya produit, couleur, prix, to ba critères mosusu nionso oyo etali yango.
 3. Tyá ntalo – Tyá ntalo mpo na biloko na yo oyo ezali na momekano mpe ebendaka bakiliya. Okoki kosalela AliExpress lokola motambwisi mpo na kopesa ntalo ya biloko na yo, kasi sala makasi ozwa na makanisi ba frais na yo moko, lokola ba frais ya envoi mpe ya manipulation.
 4. Bakisa ba informations ya envoi – Sala makasi otia ba informations ya envoi pona produit moko na moko, lokola ba temps estimés ya livraison na ba frais ya envoi. Okoki kosalela ba informations ya envoi oyo epesami na AliExpress lokola guide.
 5. Kotisa botali ya biloko – Kotia botali ya biloko na baliste ya biloko na yo ekoki kosalisa mpo na kotonga bondimi na bakiliya mpe kobakisa botekisi. Lendisá bakiliya bátika ba révisions na kolandáká bango nsima ya kosomba mpe kopesa bango makambo oyo ekosalisa bango, na ndakisa bakitisa mbongo na ntango oyo bakosomba yango na nsima.
 6. Optimiser ba listes ya produits pona SEO – Optimiser ba listes ya produits na yo pona optimisation ya moteur de recherche (SEO) pona ko aider bango ba classer likolo na ba résultats ya recherche. Salelá maloba ya ntina oyo etali yango na mitó ya makambo mpe bandimbola ya biloko na yo, mpe tyá bilembo ya alt na bililingi ya biloko na yo.
 7. Meká ba listes ya biloko na yo – Yambo ya ko lancer magasin na yo, meka ba listes ya biloko na yo mpo na koyeba soki nionso ezali kosala malamu. Sala test achat pona ko vérifier ba processus ya kofuta pe ya envoi. Meká ba liste ya biloko na yo na ba appareils ndenge na ndenge mpo na koyeba soki ezali ko répondre mpe ezali facile ya ko naviguer.

Soki olandi ba étapes oyo, okoki kosala ba listes ya produits oyo ezali informatif, attractive, mpe optimisé pona ba moteurs de recherche. Kobosana te kosala mikolo nyonso ba liste ya biloko na yo mpe kolandela makanisi ya bakiliya mpo na kosala ete ozali kopesa bakiliya na yo expérience ya malamu koleka.

 

5. Bandá Kotombola Magasin na Yo

Soki magazini na yo esili kotyama mpe biloko esili kotánga, ntango ekoki mpo obanda kosala promotion ya magazini na yo. Okoki kosalela ba plateformes ya ba médias sociaux lokola Facebook, Instagram, mpe Twitter mpo na ko promouvoir magasin na yo mpe biloko na yo.

Ezali na ntina mingi kosala makambo oyo ekobenda likebi oyo ekokani na marque na yo mpe kosalela ba hashtags oyo etali yo mpo na kokutana na bato oyo ozali koluka. Okoki mpe kosala ba piblisite na ba médias sociaux mpo na komatisaka portée na yo mpe ko diriger trafic na magasin na yo.

Soki osili kotya magazini na yo na Internet mpe otye biloko na yo na molɔngɔ, ntango ekoki mpo na kobanda kosala promotion ya magazini na yo mpo na kobenda bakiliya. Talá mwa banzela ya malamu ya kotombola magazini na yo:

 1. Marketing ya ba médias sociaux – Ba médias sociaux ezali esaleli ya makasi pona ko promouvoir magasin na yo pe ko rejoindre audience ya monene. Pona ba plateformes ya ba médias sociaux oyo ezali na relevance mingi na audience cible na yo pe sala ba contenus engageants oyo elakisaka ba produits na yo. Okoki mpe kosalela ba piblisite oyo bafutaka na ba médias sociaux mpo na kokutana na bato mingi.
 2. Marketing ya ba influenceurs – Kosala elongo na ba influenceurs oyo bazali na suivi ya munene na niche na yo ekoki kosalisa mpo na komatisaka conscience ya magasin na yo mpe ko diriger vente. Pona ba influenceurs oyo bazali na relevance na audience cible na yo pe oyo ba valeurs na bango ezo correspondre na marque na yo.
 3. Marketing ya contenus – Kosala ba contenus ya qualité ya likolo lokola ba posts ya blog, ba vidéos, na infographie ekoki kosalisa pona ko établir marque na yo lokola autorité na niche na yo pe kobenda ba clients na magasin na yo. Kabola makambo na yo na ba médias sociaux mpe na ba plateformes mosusu mpo na komatisaka bopanzani na yango.
 4. Email marketing – Email marketing ezali lolenge ya makasi ya kokutana na ba clients na yo directement mpe ko promouvoir magasin na yo. Salá ba campagnes ya email oyo etalisami oyo epesaka ba réductions, ba promotions, mpe ba lancements ya produits ya sika mpo na kolendisa ba clients basomba.
 5. Optimisation ya moteur de recherche (SEO) – Ko optimiser magasin na yo en ligne mpo na ba moteurs de recherche ekoki kosalisa mpo na komatisaka visibilité na yo na ba résultats ya recherche mpe kobenda trafic mingi na site na yo. Salelá maloba ya ntina oyo etali yango na baliste ya biloko na yo mpe na site Internet na yo mobimba, mpe salá ba liens ya nsima ya malamu mpenza mpo na kokende na site na yo.
 6. Piblisite oyo efutamaka – Kosalela piblisite oyo efutamaka lokola Google Ads to Facebook Ads ekoki kosalisa mpo na kokutana na bato mingi mpe kotinda bato bákende na magazini na yo. Botia budget mpe bo cibler ba publicités na bino na démographie na bino ya client idéal mpo na kozua ba résultats ya malamu.
 7. Marketing ya botindiki – Kolendisama bakiliya na yo mpo na kotinda baninga mpe libota na bango na magazini na yo ekoki kosalisa mpo na kobakisa motuya ya bakiliya na yo mpe kotambwisa botekisi. Pesa ba incitatifs ya referral lokola ba réductions to biloko ya ofele pona kolendisa ba clients ba referer basusu na magasin na yo.

Soki ozali kosala promotion ya magasin na yo na nzela ya ba voies oyo, okoki ko augmenter conscience ya marque na yo mpe kobenda ba clients mingi na magasin na yo. Kobosana te kolandela ba résultats na yo pe ko ajuster stratégie na yo ya marketing ndenge esengeli po ozua ba résultats ya malamu.

 

6. Kokokisa Mibeko

Ntango kiliya asombi na magazini na yo, ekosɛnga okokisa komande yango na nzela ya AliExpress. Yango esɛngaka kosala komande ya biloko yango mpe kopesa kiliya makambo oyo etali kotinda biloko yango.

Na sima AliExpress ekosimba envoi mpe livraison ya produit na client. Ezali na ntina kosolola na kiliya na boumeli ya mosala mobimba mpe kopesa sango ya bolandi ntango biloko esili kotindama.

Soki obandi kozwa ba commandes na magasin na yo ya internet, ezali na ntina kokokisa ba commandes wana na tango mpe na ndenge ya malamu mpo na kosala que ba clients na yo ba sepela na ba achats na bango. Talá matambe oyo osengeli kolanda mpo na kokokisa mitindo:

 1. Kozwa mayebisi ya komande – Bongisa mayebisi mpo na kozwa makebisi ntango okozwa komande ya sika na magazini na yo ya internet. Yango ekosala ete okoka koyanola nokinoki na mitindo mpe ozala na retard te.
 2. Bongisa biloko mpo na kotinda – Soki ozwi commande, bongisa biloko mpo na kotinda. Yango ekoki kosɛnga kotya biloko yango na kati ya emballage, kotya bilembo na yango na adresi ya kiliya mpe makambo oyo etali kotinda yango, mpe kobakisa mikanda nyonso oyo esengeli lokola ba factures to ba slips ya emballage.
 3. Pona mokumbi biloko – Pona mokumbi biloko ya bondimi oyo epesaka ba tarifs ya talo moke mpe bopesi na tango. Okoki kopona kati na ba transporteurs ndenge na ndenge ya kotinda biloko, lokola USPS, FedEx, to UPS. Talá kilo mpe bonene ya biloko na yo ntango ozali kopona mokumbi biloko.
 4. Kosala calcul ya ba frais ya envoi – Sala calcul ya ba frais ya envoi mpo na commande moko na moko na kotalela mokumbi, kilo, mpe bonene ya biloko. Okoki kosalela ba calculateurs ya envoi oyo mokumbi motuka apesi mpo na ko estimation ya coût ya envoi.
 5. Imprimer ba étiquettes ya envoi – Imprimer ba étiquettes ya envoi pona commande moko na moko pe kanga yango na emballage. Salá ete étiquette ezala na adresi ya kiliya mpe makambo oyo etali kotinda, bakisa mpe banimero nyonso ya kolandela.
 6. Biloko ya kotinda – Tinda biloko na nzela ya mokumbi mpe lolenge ya kotinda oyo oponi. Salá makasi otya mikanda nyonso oyo esengeli lokola baformilɛrɛ ya douane soki ozali kotinda yango na mikili mosusu.
 7. Mikolo oyo ezalela ya komande – Soki biloko esili kotindama, kozongisa sika ezalela ya komande na magazini na yo ya Internet mpo na komonisa ete biloko yango etindamaki. Yango ekosala ete bakiliya na yo báyeba ndenge oyo komande na bango ezali mpe ekosalisa bango bátyela bango motema mpe básepela na bango.

Soki olandi makambo oyo, okoki kokokisa ba commandes na ndenge ya malamu mpe kosala ete bakiliya na yo bázwa biloko na bango na ntango oyo ebongi mpe na ndenge ya mosala. Kobosana te kosolola na bakiliya na yo na boumeli ya mosala mobimba mpo na kopesa makambo ya sika mpe kosilisa mitungisi nyonso oyo bakoki kozala na yango.

 

7. Bolandela ba résultats na bino

Lokola obandi kosala ba ventes mpe kokokisa ba commandes, ezali important olandela ba résultats na yo. Yango esɛngaka kolandela biloko oyo otɛkaki, mbongo oyo obimisaki mpe matomba oyo ozwi. Okoki kosalela bisaleli lokola Google Analytics mpe QuickBooks mpo na kosalisa yo olanda ba résultats na yo.

Kolandela ba résultats na yo ezali étape ya ntina pona ko diriger entreprise ya dropshipping ya succès. Na kolandáká mosala na yo mpe kotalela matomba na yo, okoki koyeba bisika ya mombongo na yo oyo esengeli kobongisama mpe kozwa bikateli oyo etambwisami na ba données mpo na kokola mombongo na yo. Tala mwa ba indicateurs clés ya performance (KPI) oyo esengeli olandela :

 1. Boteki mpe mosolo – Bolandela botekisi mpe mosolo na yo mpo na kososola mosala mobimba ya mombongo na yo. Landa ba ventes na yo ya sanza na sanza mpe revenu na yo mpe kokokanisa yango na ba objectifs na yo mpo na ko assurer que ozali na nzela.
 2. Taux ya conversion – Taux ya conversion na yo ezali pourcentage ya ba visiteurs na magasin na yo oyo basombi. Bolanda taux ya conversion na yo mpo na ko comprendre ndenge nini magasin na yo ezali efficace na ko transformer ba visiteurs na ba clients. Yeba bisika nyonso ya magazini na yo oyo ekoki kozala kosala ete bapaya bálongwa kozanga ete básomba eloko mpe salá kobongisa mpo na komatisaka motuya ya mbongwana na yo.
 3. Valeur moyenne ya commande (AOV) – AOV na yo ezali moyenne ya mbongo oyo ba clients ba dépenser na commande moko na moko. Bolandela AOV na bino mpo na kososola boni boni bakiliya bazali kobimisa mpo na biloko na bino mpe koyeba mabaku ya komatisaka botekisi.
 4. Coût d’acquisition ya client (CAC) – CAC na yo ezali mbongo oyo obimisi na marketing pe publicité pona kozua client moko na moko ya sika. Bolandela CAC na yo mpo na kosala ete ozali kobimisa mbongo mingi te mpo na kozwa bakiliya mpe ete milende na yo ya kosala mombongo ezali malamu.
 5. Retour sur investissement (ROI) – ROI na yo emekaka rentabilité ya entreprise na yo. Bolandela ROI na yo mpo na kosala ete ozali kozwa mosolo oyo ekoki mpo na kofuta ba dépenses na yo mpe kozwa litomba.
 6. Bosepeli ya bakiliya – Bolandela bosepeli ya bakiliya na kosangisaka makanisi uta na bakiliya na yo. Salelá ankɛtɛ, botaleli, mpe bisaleli mosusu ya kopesa makanisi mpo na koyeba makambo oyo bakiliya na yo balingaka mpe balingaka te na magazini mpe biloko na yo. Salelá makanisi oyo mpo na kobongisa biloko na yo mpe mayele ya bakiliya.

Na kolandela ba KPI wana, okoki kozwa mayele na ntina ya mosala ya mombongo na yo mpe koyeba bisika oyo esengeli kobongisa. Salelá makambo oyo mpo na kozwa bikateli oyo etambwisami na ba données mpe kokola mombongo na yo na boumeli ya ntango. Kobosana te komityela mikano mpe kolandela bokoli na yo mbala na mbala mpo na kotikala na mposa mpe kotya makanisi na yo na mikano na yo ya mombongo.

Kolandela mbano na yo ekoki kosalisa yo oyeba bisika oyo osengeli kobongisa mpe kosala mbongwana na mayele na yo mpo na kobakisa matomba na yo.

Mpo na kosukisa, dropshipping uta na AliExpress ekoki kozala lolenge ya kozwa mbongo mingi mpo na kozwa mbongo na nzela ya internet. Na kolandaka matambe oyo mpe kotikala komipesa na mayele na yo, okoki kotonga mombongo ya malonga na nzela ya internet mpe kokokisa mikano na yo ya mosolo.

By ibdi.it