Ndenge nini kosala mbongo na internet na instagram pona ba débutants

Na bambula oyo euti koleka, Instagram ekomi moko ya ba plateformes ya ba médias sociaux oyo bato mingi balingaka. Ezali na basaleli koleka miliare 1 oyo bazali kosala sanza na sanza, mpe yango esalaka ete ezala esika malamu mpo na bato mpe bakompanyi mpo na kozwa mbongo na nzela ya Internet. Instagram epesaka nzela na basaleli ya kokabola ba photos mpe ba vidéos, mpe ekomi plateforme mpo na ba influenceurs mpo na ko marché biloko mpe ba services na balandi na bango. Na eBook oyo, toko lobela ba astuces ndenge na ndenge oyo ba débutants bakoki kosalela pona kozua mbongo en ligne na Instagram.

Mokapo 1: Kososola Instagram

Yambo to profonder na ba façons différentes ya kosala mbongo na Instagram, ezali essentiel to comprendre plateforme. Instagram ezali appli ya kokabola ba photos na ba vidéos oyo epesaka ba usagers nzela ya kotia ba photos, ba vidéos, pe masolo. Instagram ekomi plateforme oyo bato mingi balingaka mpo na ba influenceurs, ba entreprises, mpe batu mpo na kosala marché ya biloko mpe ba services na bango. Mpo na kobanda kozwa mbongo na Instagram, ezali na ntina mingi kozala na bososoli ya polele ya plateforme mpe ndenge esalaka.

Mokapo 2: Kotonga Profil ya makasi

Etape ya liboso ya kosala mbongo na Instagram ezali ya kosala profil ya makasi. Profil ezali impression ya liboso oyo bato bazali na yango mpo na yo, mpe ekoki kosala impact ya monene na soki ba décider kolanda yo to te. Profil na yo esengeli ezala kitoko na miso mpe esengeli kolakisa bomoto to marque na yo. Esengeli kozala na elilingi ya profil, bio, mpe lien ya site internet soki ozali na yango.

Mokapo 3: Kotonga bato oyo balandi

Soki oza na profil makasi, étape oyo elandi ezali ya kotonga suivi. Soki balandi na yo bazali mingi, okoki kozwa mbongo mingi. Mpo na kotonga balandi, osengeli kosala makambo oyo ekobenda likebi oyo balandi na yo bakosepela na yango. Esengeli mpe ozala na boyokani na manaka na yo ya kotinda mikanda mpe osalela ba hashtags oyo etali yango mpo na kokutana na bato mingi.

Mokapo 4: Kokoma Moto oyo azali na bopusi

Moko ya banzela oyo bato mingi balingaka mpo na kozwa mbongo na Instagram ezali ya kokóma influencer. Ba influenceurs bazali batu oyo bazali na suivi mingi na ba médias sociaux, mpe basalelaka plateforme na bango pona ko promouvoir ba produits na ba services. Pona kokoma influenceur, esengeli ozala na suivi makasi, osala ba contenus engaging, pe otonga ba relation na ba marques na ba influenceurs misusu.

Mokapo 5: Ba Postes oyo esungami

Ba posts sponsorisés ezali moko ya ba façons oyo ezo linga mingi pona ba influenceurs ba gagner mbongo na Instagram. Ba marques bafutaka ba influenceurs pona ko promouvoir ba produits to ba services na bango na ba followers na bango. Pona kozua ba posts sponsorisés, esengeli otonga suivi makasi pe osala ba contenus engageants. Esengeli pe osimba ba marques to o signer na ba plateformes ya marketing ya ba influenceurs oyo ezo relier ba influenceurs na ba marques.

Mokapo 6: Marketing ya ba affiliés

Marketing ya ba affiliés ezali lolenge mosusu oyo bato mingi balingaka mpo na kozwa mbongo na Instagram. Na marketing ya ba affiliés, o promouvoir produit to service moko na balandi na yo, pe ozuaka commission pona vente nionso oyo esalemi na nzela ya lien affiliation na yo unique. Pona ozala na succès na marketing ya affiliation, esengeli ozala na suivi makasi pe o promouvoir ba produits oyo ezali pertinent na niche na yo.

Mokapo 7: Kotɛka biloko

Instagram ezali mpe plateforme moko ya malamu mpenza mpo na koteka biloko. Soki ozali na produit ya koteka, okoki kosala profil d’affaires na Instagram mpe ko promouvoir ba produits na yo na ba followers na yo. Okoki pe kosalela Instagram pona kolakisa biloko na yo pe ko diriger ba followers na yo na site internet to magasin en ligne.

Mokapo ya 8: Kosala biloko ya nimero

Lolenge mosusu ya kozwa mbongo na Instagram ezali ya kosala biloko ya nimero. Biloko ya nimero ezali na ba eBooks, ba cours, mpe ba téléchargements numériques mosusu. Soki ozali na expertise na niche moko particulier, okoki ko créer ba produits numériques mpe ko promouvoir yango na ba followers na yo na Instagram.

Mokapo 9: Kopesa misala

Instagram ezali pe plateforme excellent pona ko offrir ba services. Soki ozali na mayele to mayele, okoki kopesa ba services na balandi na yo. Na ndakisa, soki ozali mokangami ya bafɔtɔ, okoki kopesa balandi na yo misala ya kokanga bafɔtɔ. Okoki pe kosalela Instagram pona kolakisa mosala na yo pe kotonga portefeuille.

Mokapo 10: Kosala elongo na balandi na yo

Na nsuka, ezali na ntina mingi kosala na balandi na yo

 

Mokapo 1: Kososola Instagram

Na mokapo ya yambo ya eBook oyo, toko lobela ntina ya kososola Instagram yambo ya komeka kozwa mbongo na plateforme. Instagram ezali plateforme visuelle esika basaleli bakoki kokabola ba photos mpe ba vidéos na balandi na bango. Instagram ekomi plateforme oyo bato mingi balingaka mpo na ba influenceurs, ba entreprises, mpe batu mpo na kosala marché ya biloko mpe ba services na bango.

Pona ko comprendre Instagram, ezali important ko comprendre ba fonctionnalités différentes ya plateforme. Instagram ezali na makambo mingi, na ndakisa feed, masolo, bobines, mpe IGTV. Feed ezali eteni monene ya Instagram esika basaleli bakoki komona ba posts ya sika ya bato oyo balandi. Masolo ezali ba vidéo to ba photos ya mikuse oyo elimwaka sima ya 24 heures. Ba bobines ezali ba vidéos ya mikuse oyo basaleli bakoki kosala mpe kokabola, mpe IGTV ezali fonctionnalité esika basaleli bakoki kokabola ba vidéos ya milayi.

Kososola makambo oyo ekeseni ezali na ntina mingi mpo na kosala makambo oyo ekobenda likebi oyo ekobenda balandi. Ezali mpe na ntina mingi ko comprendre algorithme ya Instagram, oyo e déterminaka ba posts nini ebimaka na feed ya usager. Algorithme ezuaka na makanisi makambo lokola engagement, pertinence, na temps.

Mokapo 2: Kotonga Profil ya makasi

Na mokapo ya mibale ya eBook oyo, toko lobela ndenge nini kotonga profil makasi na Instagram. Profil na yo ezali impression ya liboso oyo bato bazali na yango mpo na yo, mpe ekoki kosala impact ya monene na soki ba décider kolanda yo to te.

Pona kotonga profil ya makasi, esengeli ozala na photo ya profil ya polele oyo ezali ko représenter yo to marque na yo. Bio na yo esengeli pe ezala concise pe elakisaka bomoto to marque na yo. Esengeli mpe kotya lien ya site Internet soki ozali na yango.

Ezali mpe na ntina kopona esthétique constante mpo na profil na yo. Yango elingi koloba kosalela ba filtres to ba couleurs ya ndenge moko pona ba posts na yo pona kosala look ya cohésif. Profil na yo esengeli mpe kozala kitoko na miso, na ba photos mpe ba vidéos ya qualité ya likolo.

Mokapo 3: Kotonga bato oyo balandi

Na mokapo ya misato ya eBook oyo, toko lobela ndenge nini kotonga bolandi na Instagram. Soki balandi na yo bazali mingi, okoki kozwa mbongo mingi. Mpo na kotonga balandi, osengeli kosala makambo oyo ekobenda likebi oyo balandi na yo bakosepela na yango.

Kozala na boyokani ezali fungola ntango etali kotonga balandi. Esengeli o poster mbala na mbala mpe na temps constant mpo balandi na yo ezala engagé. Esengeli mpe kosalela ba hashtags oyo etali yango mpo na kokutana na bato mingi.

Kosala boyokani na balandi na yo ezali mpe na ntina. Koyanola na makanisi mpe bansango ya semba ekoki kosalisa kotonga boyokani mpe kosala balandi ya sembo. Okoki pe ko engager na ba usagers misusu na niche na yo na ko aimer pe ko commenter ba posts na bango.

Mokapo 4: Kokoma Moto oyo azali na bopusi

Na mokapo ya minei ya eBook oyo, toko lobela ndenge nini kokoma influencer na Instagram. Ba influenceurs bazali batu oyo bazali na suivi mingi na ba médias sociaux, mpe basalelaka plateforme na bango pona ko promouvoir ba produits na ba services.

Pona kokoma influencer, esengeli ozala na suivi makasi pe osala ba contenus engageants. Esengeli pe otonga ba relation na ba marques na ba influenceurs misusu na niche na yo. Réseau ezali na ntina na industrie ya ba influenceurs, mpe kokende na ba événements mpe ba conférences ekoki kosalisa yo ozala na connecter na ba influenceurs mpe ba marques mosusu.

Ezali mpe na ntina kopona niche mpo na makambo na yo. Yango elingi koloba kotya makanisi na likambo moko boye to na mosala moko boye mpo na kobenda bato moko boye. Kopona niche ekoki mpe kosala ete ezala pete mpo na kosala elongo na ba marques mpe kosala ba contenus sponsorisés.

Mokapo 5: Ba Postes oyo esungami

Na mokapo ya mitano ya eBook oyo, toko lobela ba posts sponsorisés. Ba posts sponsorisés ezali moko ya ba façons oyo ezo linga mingi pona ba influenceurs ba gagner mbongo na Instagram. Ba marques bafutaka ba influenceurs pona ko promouvoir ba produits to ba services na bango na ba followers na bango.

Pona kozua ba posts sponsorisés, esengeli otonga suivi makasi pe osala ba contenus engageants. Esengeli pe osimba ba marques to o signer na ba plateformes ya marketing ya ba influenceurs oyo ezo relier ba influenceurs na ba marques.

Ezali na ntina kozala transparent na balandi na yo tango ozali kosala ba contenus sponsorisés. Commission fédérale ya commerce (FTC) esengi na ba influenceurs bayebisa tango nini bazali kofuta bango pona ko promouvoir produit to service moko. Yango ekoki kosalema na kosalelaka ba hashtags lokola #sponsored to #ad.

Ntango ozali kosala ba posts sponsorisés, ezali na ntina kosala makambo oyo ezali ya solo mpe oyo ekokani na marque na yo. Esengeli kaka o promouvoir ba produits to ba services oyo ondimi pe oyo ekozala intérêt pona ba followers na yo.

Mokapo 6: Marketing ya ba affiliés

Na mokapo ya motoba ya eBook oyo, toko lobela marketing ya ba affiliés. Marketing ya ba affiliés ezali lolenge mosusu oyo bato mingi balingaka mpo na ba influenceurs mpo na kozwa mbongo na Instagram. Na marketing ya ba affiliés, ba influenceurs ba promouvoir ba produits to ba services mpe ba gagnaka commission na vente nionso oyo esalemi na nzela ya lien affiliation na bango unique.

Mpo na kobanda na marketing ya ba affiliés, esengeli o signer na programme ya affiliation. Ezali na ba programmes ya ba affiliés ebele oyo ekoki kozala, na kati na yango Amazon Associates, ShareASale , mpe Commission Junction. Esengeli opona programme ya affiliation oyo ekokani na niche na yo mpe na audience na yo.

Tango ozali ko promouvoir ba produits affiliés, ezali important osala contenus oyo ezali informatif pe ebakisa valeur na ba followers na yo. Esengeli kaka o promouvoir ba produits oyo osaleli pe oko recommander na ba followers na yo.

Mokapo 7: Kokela mpe kotɛka biloko

Na mokapo ya nsambo ya eBook oyo, toko lobela ndenge ya kosala mpe koteka biloko na Instagram. Instagram ezali plateforme monene mpo na koteka biloko, mpe ba entreprises mingi ezui succès na kosalela plateforme.

Pona kosala pe koteka biloko na Instagram, esengeli ozala na suivi makasi pe osala ba contenus engageants oyo elakisaka ba produits na yo. Esengeli mpe kopona biloko oyo ekokani na niche na yo mpe na audience na yo.

Ezali na mitindo mingi ya biloko oyo okoki koteka na Instagram, na ndakisa biloko ya mosuni, biloko ya nimero, mpe misala. Okoki pe kosalela Instagram pona ko promouvoir ba produits na yo pe ko diriger trafic na site na yo.

Mokapo ya 8: Kosala biloko ya nimero

Na mokapo ya mwambe ya eBook oyo, toko lobela ndenge nini kosala biloko ya nimero mpo na koteka na Instagram. Biloko ya nimero ezali lolenge malamu ya kozwa mbongo na Instagram mpo ezali mpasi te mpo na kosala yango mpe ekoki kotekama mbala mingi.

Ezali na mitindo mingi ya biloko ya nimero oyo okoki kosala, na ndakisa ba eBooks, ba cours, mpe ba imprimables. Esengeli opona produit numérique oyo ekokani na niche na yo mpe na audience na yo.

Ntango ozali kosala biloko ya nimero, ezali na ntina mingi kosala makambo oyo ezali kopesa sango mpe kobakisa motuya na balandi na yo. Esengeli mpe osala design professionnel mpe osalela ba images ya qualité ya likolo.

Mokapo ya 9: Kosala elongo na ba Marques

Na mokapo ya libwa ya eBook oyo, toko lobela ndenge nini kosala elongo na ba marques na Instagram. Kosala elongo na ba marques ezali lolenge malamu ya kozwa mbongo na Instagram, mpe ekoki mpe kosalisa yo okola na bolandi na yo.

Pona ko collaborer na ba marques, esengeli ozala na suivi makasi pe osala ba contenus engageants. Esengeli pe osimba ba marques to o signer na ba plateformes ya marketing ya ba influenceurs oyo ezo relier ba influenceurs na ba marques.

Ezali na ntina kopona ba marques oyo ekokani na ba valeurs na yo mpe na audience na yo. Esengeli pe o négocier compensation juste pona mosala na yo.

Mokapo 10: Kozwa mbongo na Instagram Live

Na mokapo ya zomi ya eBook oyo, toko lobela ndenge nini kosala mbongo na Instagram Live. Instagram Live ezali lolenge malamu ya kozala na boyokani na balandi na yo na ntango ya solo, mpe ekoki mpe kosalelama mpo na kozwa mbongo.

Ezali na banzela mingi ya kozwa mbongo na Instagram Live, na ndakisa koteka tike ya molulu moko oyo esalemaka na bomoi, kosala promotion ya biloko, mpe kondima makabo ya batali. Okoki mpe kosala partenariat na ba marques mpo na koyamba ba événements en direct oyo e sponsorisé.

Ntango ozali kosala mbongo na Instagram Live, ezali na ntina kosala makambo oyo ekobenda likebi mpe ebakisaka motuya na balandi na yo. Esengeli pe ozala transparent na ba telespectateurs na yo na oyo etali ba contenus to ba promotions nionso oyo e sponsorisé.

Maloba ya nsuka:

Mpo na kosukisa, ezali na banzela mingi ya kozwa mbongo na Instagram, mpe ezali na ntina koluka mayele oyo ekosala malamu mpo na yo mpe bayoki na yo. Na ko comprendre Instagram mpe kotonga suivi makasi, okoki kosala ba contenus engageants mpe ko monetiser plateforme na yo. Ezala yo oponi

Open

info.ibdi.it@gmail.com

Close