1. Kosala mosala na yango moko

Pesa mayele na yo lokola indépendant na makambo lokola kokoma, design graphique, développement web, gestion ya ba médias sociaux, to assistance virtuelle na ba plateformes lokola Upwork to Fiverr .

Freelancing ezali lolenge malamu ya kozwa $500 ya kobakisa na sanza, mpe ezali na ba services indépendants ndenge na ndenge oyo okoki kopesa na ba clients. Talá mwa makambo oyo osengeli kosala mpo na kobanda:

 1. Yebá mayele na yo: Talá misala nini okoki kopesa lokola mosali ya indépendant. Na ndakisa, okoki kozala na mayele ya kokoma, kobongisa, kosala bililingi, to kotambwisa ba media social.
 2. Salá portefeuille: Sangisa portefeuille ya mosala na yo mpo na kolakisa mayele na yo mpe kobenda ba clients potentiels. Okoki kosala site internet ya portefeuille to kosalela plateforme lokola Behance to Dribbble pona kolakisa mosala na yo.
 3. Bosala profil na ba plateformes ya indépendant: Inscrivez-vous na ba plateformes ya indépendant lokola Upwork to Fiverr pe sala profil oyo eko souligner mayele pe expérience na yo.
 4. Bandá kosala soumission na ba projets: Luka ba projets pertinents na ba plateformes indépendantes mpe banda kosala soumission na yango. Sala makasi o adapter ba soumissions na yo na ba besoins ya client pe pesa ba exemples ya mosala na yo oyo ezali na relevance na projet.
 5. Kosolola na ba clients: Soki olongi projet moko, solola na client mpo na ko assurer que o comprendre ba besoins na ye pe opesa mosala na temps pe na satisfaction na bango.
 6. Tongela lokumu na yo: Pesá mosala ya malamu mpe service client ya malamu mpo na kotonga lokumu na yo lokola mosali ya indépendant oyo okoki kotyela motema. Yango ekoki komema na kozongela mombongo mpe ba références uta na ba clients satisfaits.

Kobosana te, kosala mosala na yo moko esɛngaka komipesa, kosala mosala makasi, mpe motema molai mpo na kotonga mosolo oyo ezali ntango nyonso. Kasi na molende mpe milende, okoki kozwa dolare 500 ya kobakisa na sanza to koleka lokola mosali ya indépendant.

 

2. Koteka biloko na nzela ya internet

Teka biloko oyo ozali lisusu na besoin na yango te na ba sites lokola eBay to Amazon, to banda magasin na yo moko en ligne na ba plateformes lokola Shopify to Etsy.

Koteka biloko na nzela ya internet ezali lolenge malamu ya kozwa $500 ya kobakisa na sanza. Talá mwa makambo oyo osengeli kosala mpo na kobanda:

 1. Luká koyeba biloko oyo okoki kotɛka: Luká biloko oyo ezali zingazinga ya ndako na yo oyo ozali lisusu na mposa na yango te to oyo olingi te. Okoki mpe kotalela kosala biloko na yo moko to kotɛka lisusu biloko oyo okokuta na bamagazini oyo batɛkaka biloko ya kobombama to na bisika oyo batɛkaka biloko na garage.
 2. Lukáluka na bisika ya zando na Internet: Ezali na bisika mingi ya zando na Internet epai okoki kotɛka biloko na yo, na ndakisa eBay, Amazon, Etsy, mpe Facebook Marketplace. Lukáluka ba plateformes nini ebongi malamu mpo na biloko na yo.
 3. Bongisá magazini na bino: Soki oponi estrade moko, bongisá magazini na bino ya Internet. Yango esɛngaka mingimingi kosala profil mpe kotánga biloko na yo na bandimbola mpe bafɔtɔ.
 4. Ntalo ya biloko na yo: Lukáluka na ntalo ya biloko ya ndenge wana mpo na koyeba ndenge ya kotya ntalo ya biloko na yo. Kobosana te ko factorer coût ya envoi mpe ba frais nionso ya plateforme.
 5. Kosala mombongo ya biloko na yo: Salelá ba media social mpe mayele mosusu ya kosala mombongo mpo na kotombola biloko na yo mpe kotinda bato bákɔta na magazini na yo ya Internet.
 6. Kokisa ba commandes: Ntango kiliya asali commande, pamba mpe tinda eloko yango noki. Kopesa service client excellent mpo na ko assurer repetition ya ba affaires mpe ba avis ya malamu.

Kobosana te ete kotonga magazini oyo ezali kolonga na Internet esɛngaka ntango mpe milende. Ekoki kozala ete osengeli komeka biloko ndenge na ndenge mpe mayele ya kosala mombongo mpo na koluka oyo ekosalisa yo malamu. Kasi soki omipesi mpe na mosala makasi, okoki kozwa dolare 500 mosusu na sanza to koleka soki ozali kotɛka biloko na nzela ya Internet.

 

3. Kosangana na ba sondages oyo efutamaka to na ba groupes de focus en ligne

Bakompani ezali ntango nyonso koluka makanisi ya bato oyo basombaka biloko mpe bandimaka kofuta yango.

Kosangana na ankɛtɛ oyo efutamaka to na bituluku ya kotalela makambo na nzela ya Internet ekoki kozala lolenge ya pɛtɛɛ mpe ya pɛtɛɛ mpo na kozwa dolare 500 mosusu na sanza. Talá mwa makambo oyo osengeli kosala mpo na kobanda:

 1. Bolukiluki bakompanyi ya ankɛtɛ oyo ezali na mibeko: Luká bakompanyi ya ankɛtɛ oyo ezali na lokumu mingi oyo efutaka mpo na kosangana na ankɛtɛ to na bituluku ya bato oyo batalelaka makambo. Ba options mosusu oyo eyebani mingi ezali Swagbucks , Survey Junkie, mpe Toluna.
 2. Inscrivez-vous: Soki oyebi ba sociétés mosusu ya anketi, signer po okoma membre. Mbala mingi, yango esɛngaka kopesa mwa makambo ya ntina oyo etali yo moko, na ndakisa mbula na yo, mobali to mwasi, mpe esika ozali.
 3. Tondisa profil na yo: Tondisa profil na yo na koyanola na mituna mosusu nyonso oyo kompanyi ya ankɛtɛ ekoki kozala na yango. Yango ekosalisa mpo na kosala ete ozwa ankɛtɛ oyo ezali na ntina mpo na yo.
 4. Kosangana na ba sondage to ba groupes focus: Tala email na yo to site internet ya compagnie ya sondage pona ba sondage oyo ezali to ba opportunités ya groupe focus. Salá na bato mingi ndenge okoki mpo na kozwa mbongo mingi.
 5. Sikola mbano na yo: Bakompani mingi oyo esalaka ankɛtɛ epesaka mbano na ndenge ya mbongo, bakarte ya makabo, to makambo mosusu oyo ezali kolendisa yo. Kobosana te kosikola mbano na yo noki soki okomi na seuil minimum ya kofuta.

Kobosana te, ankɛtɛ oyo efutamaka mpe bituluku oyo etalelaka makambo ekoki kopesa mbongo mingi te, kasi ekoki kozala lolenge malamu ya kozwa mwa mbongo mosusu na ntango na yo ya bopemi. Yebá makambo oyo ekoki kosala ete bato básala makambo ya lokuta mpe komá nkombo kaka na bakompanyi oyo ezali na lokumu mingi. Na molende mpe milende, okoki kosala $500 ya kobakisa na sanza to koleka na kosangana na ba sondage oyo efutami to na ba groupes focus.

 

4. Kofutela chambre ya rechange na Airbnb

Soki ozali na shambre ya rechange na ndako na yo, okoki kozwa mbongo mosusu soki ofuti yango na bato oyo basalaka mibembo.

Kofutela chambre ya rechange na Airbnb ezali lolenge malamu ya kozwa $500 ya likolo na sanza. Talá mwa makambo oyo osengeli kosala mpo na kobanda:

 1. Bongisá esika na yo: Sukola mpe longola biloko na shambre na yo ya esika oyo ozali na yango mpo ezala malamu mpo na kobengisa bapaya. Kanisá kobakisa biloko mosusu lokola bilamba ya sika, basashe, mpe biloko ya kosukola.
 2. Bongisa profil na yo ya Airbnb: Salá compte Airbnb mpe bongisa profil na yo. Pesá ndimbola ya sikisiki ya esika na yo, bakisa mpe bafɔtɔ, biloko ya malamu, mpe mibeko nyonso ya ndako.
 3. Tyá ntalo na yo: Lukáluka na ntalo ya bisika ya kolala ya ndenge wana na esika ofandi mpo na koyeba mbongo boni osengeli kofuta na butu moko. Kobosana te kotalela mbongo mosusu nyonso oyo okofuta, na ndakisa mbongo ya bopɛto to mbongo ya mosala ya Airbnb.
 4. Salá ete bapaya báyamba yo malamu: Salá nyonso mpo bapaya na yo bámiyoka ete bayambami malamu mpe bámiyoka malamu na boumeli ya bovandi na bango. Pesá bango mobembo na ndako na yo mpe yebisa bango ndenge ya kozwa biloko to bisaleli nyonso oyo bakoki kozala na mposa na yango.
 5. Solola na bapaya: Zalá na boyokani na bapaya na yo liboso mpe na boumeli ya kofanda na bango mpo na koyanola na mituna to mitungisi nyonso oyo bakoki kozala na yango.
 6. Batelá esika ya pɛto mpe ya libateli: Batelá esika na yo pɛto mpe na molɔngɔ na boumeli ya ntango nyonso oyo bapaya na yo bakofanda. Salá ete baaparɛyi to biloko nyonso oyo okopesa ezali na mosala malamu.

Kobosana te, kofutela chambre ya rechange na Airbnb esengaka milende mpe komipesa mpo na kobatela expérience ya invité ya malamu. Kobosana te kotosa mibeko mpe malako nyonso ya mboka oyo etali kofutela mpo na ntango mokuse. Na komipesa mpe milende, okoki kosala $500 ya kobakisa na sanza to koleka na kofutela chambre ya rechange na Airbnb.

 

5. Komemela bilei to biloko ya kolya

Ba compagnies lokola DoorDash, Uber Eats, Instacart, na Postmates epesaka ba opportunités flexibles ya ko gagner revenu ya likolo na ko livrer biloko ya kolia to ya biloko ya kolia.

Komemela bilei to biloko ya kolya ezali lolenge ya kobongola mpe ya malamu mpo na kozwa dolare 500 mosusu na sanza. Talá mwa makambo oyo osengeli kosala mpo na kobanda:

 1. Pona plateforme ya livraison: Ezali na ba plateformes ebele ya livraison ya biloko ya kolia oyo okoki kopona, lokola Uber Eats, Grubhub, DoorDash, Instacart, na Postmates. Lukáluka ba plateformes nini ezali na esika ofandi mpe oyo epesaka ba taux ya lifuti ya malamu koleka.
 2. Inscrivez-vous: Soki oponi plateforme, signer po okoma sofɛlɛ. Yango esɛngaka mingimingi kopesa mwa makambo ya ntina oyo etali yo moko mpe motuka na yo (soki esengeli).
 3. Silisa mosala ya kokɔta na masuwa: Plateforme mokomoko ya kotinda biloko ezali na ndenge na yango ya kokɔta na masuwa, oyo ekoki kozala na botali ya makambo ya kala, kotala motuka, to kopesa formasyo.
 4. Ndima ba demandes ya livraison: Tango ozali prêt ya kobanda livraison, fungola appli pe ndima ba demandes ya livraison. Okoki kopona ntango mpe esika oyo olingi kosala, mpe yango ekosala ete ezala likambo oyo ekoki kobongolabongola mpo na kozwa mbongo mosusu.
 5. Mema biloko: Ntango ozwi demande ya livraison, zwá bilei to biloko ya kolya mpe mema yango na esika oyo kiliya azali. Kobosana te kolanda malako nyonso ya sipesiale oyo kiliya to na plateforme ya livraison apesi.
 6. Bozwa mbongo: Ba plateformes mingi ya livraison efutaka ba chauffeurs na bango poso na poso to mokolo na mokolo. Sala que o comprendre structure ya kofuta pe ndenge nini okoki kozua ba revenus na yo.

Kobosana te ete komema bilei to biloko ya kolya ekoki kozala mosala oyo esɛngaka nzoto, yango wana omibongisa mpo na kolekisa bangonga mingi na nzela. Ezali mpe na ntina kolanda mibeko ya nzela mpe kotambwisa motuka na libateli ntango nyonso. Soki osali milende mpe omipesi, okoki kozwa dolare 500 mosusu na sanza to koleka soki ozali kotinda bilei to biloko ya kolya.

 

6. Kobatela bana to kobatela banyama ya ndako

Pesá misala na yo lokola mobateli ya bana to mobateli ya banyama ya ndako na baninga, libota, to bazalani oyo bazali na mposa ya mwa lisalisi mosusu.

Kobatela bana to kobatela banyama ya ndako ezali lolenge malamu ya kozwa dolare 500 mosusu na sanza, mingimingi soki osepelaka kosala elongo na bana to banyama. Talá mwa makambo oyo osengeli kosala mpo na kobanda:

 1. Talá soki ozali na yango: Zwá ekateli ya ngonga boni na pɔsɔ oyo ondimi komipesa na kobatela bana to kobatela banyama ya ndako. Zalá na bosolo na oyo etali bozali na yo, mpamba te ekosɛnga ozala na bokatikati ya mosala oyo na misala to mikumba mosusu nyonso oyo ozali na yango.
 2. Panza nsango: Yebisá baninga na yo, libota na yo, mpe bato ya kartye na yo ete ozali pene mpo na kobatela bana to kobatela banyama ya ndako. Okoki mpe kotia ba flyers to ba piblisite na ba centres communautaires ya mboka, na biteyelo, to na internet.
 3. Salá profil: Kanisá kosala profil na site Internet ya kobatela bana to ya kobatela banyama ya ndako, na ndakisa Care.com to Rover.com. Yango ekopesa nzela na ba clients potentiels ba trouver yo pe ba tala expérience na yo pe ba qualifications na yo.
 4. Tyá motuya na yo: Luká koyeba motuya ya bato oyo babatelaka bana to oyo babatelaka banyama ya ndako na esika ofandi mpo na koyeba mbongo boni osengeli kofuta. Kobosana te kotalela mbongo mosusu nyonso oyo okobanda, na ndakisa transport to biloko mosusu.
 5. Tongela lokumu na yo: Pesá service excellent na ba clients na yo mpo na kotonga réputation ya malamu. Kosolola polele mpe nokinoki na ba clients, landa malako na bango, mpe pesa esika ya libateli mpe ya malamu mpo na bana na bango to banyama na bango ya ndako.
 6. Kozwa mbongo: Kobosana te kosolola liboso na ba clients na yo ndenge ya kofuta. Ba clients mosusu bakoki kolinga kofuta yo ngonga na ngonga, nzokande basusu bakoki kofuta taux moko mpo na ba services na yo.

Kobosana te ete kobatela bana mpe kobatela banyama ya ndako esɛngaka mokumba mpe kotya likebi na makambo mikemike, yango wana omibongisa mpo na kozwa mikumba yango na lisɛki te. Soki osali milende mpe omipesi, okoki kozwa mbongo mosusu ya dolare 500 na sanza to koleka mpo na kobatela bana to kobatela banyama ya ndako.

 

7. Kopesa mateya to koteya na nzela ya internet

Soki ozali na expertise na sujet moko boye, okoki kopesa ba services na yo en tant que tuteur to professeur en ligne na nzela ya ba plateformes lokola Chegg to VIPKid.

Kobosana te, ekoki kozwa mwa ntango mpo na kotonga nzela ya mosolo oyo ezali ntango nyonso, kasi soki omipesi mpe na mosala makasi, okoki kozwa dolare 500 mosusu na sanza.

Kopesa mateya to koteya na nzela ya internet ezali lolenge malamu ya kozwa dolare 500 ya kobakisa na sanza, mingimingi soki ozali na mayele na liteya to mayele moko boye. Talá mwa makambo oyo osengeli kosala mpo na kobanda:

 1. Luká koyeba esika oyo oyebi malamu: Zwá ekateli ya mateya to mayele nini okoki koteya mingi. Talelá kelasi na yo, eksperiansi na yo, mpe makambo oyo osepelaka na yango ntango ozali kozwa ekateli yango.
 2. Bolukiluki na ba plateformes ya tutoring to ya mateya na internet: Ezali na ba plateformes ebele oyo ekoki kozala mpo na tutorat to mateya na internet, lokola Chegg, TutorMe, VIPKid, mpe iTalki. Lukáluka ba plateformes nini ezali na esika ofandi mpe oyo epesaka ba taux ya lifuti ya malamu koleka.
 3. Inscrivez-vous: Soki oponi plateforme moko, signer po okoma tuteur to molakisi. Mbala mingi, yango esɛngaka kopesa mwa makambo ya ntina oyo etali yo moko mpe masɛngami na yo.
 4. Salá profil: Salá profil oyo emonisaka makambo oyo otángaki, mayele na yo mpe ndenge ya koteya. Kobosana te kotia ba certifications to ba diplômes nionso oyo ozui, pe lisusu expérience nionso ya mosala oyo etali yango.
 5. Tyá ba taux na yo: Lukáluka na ba taux ya kopesa mateya to koteya na nzela ya Internet na esika ofandi mpo na koyeba mbongo boni osengeli kofuta. Kobosana te kotalela mbongo mosusu nyonso oyo okofuta, na ndakisa mbongo ya estrade to mpako.
 6. Salá programɛ ya ba séances na yo: Ntango ozali pene ya kobanda kopesa mateya to koteya, salá programɛ ya ba séances na yo elongo na ba clients na yo. Kobosana te kosolola polele na ntina na likambo oyo ozali kolobela mpe makambo oyo ozali kolikya mpo na likita yango.
 7. Pesá mosala ya malamu mpenza: Pesá mosala malamu mpenza epai ya bakiliya na yo na kotosaka ngonga, komibongisa, mpe kosangana na bango. Yoka bamposa ya banakelasi na yo mpe bongisá lolenge na yo ya koyekola na lolenge na bango ya koyekola.
 8. Bozwa lifuti: Mingi ya ba plateformes ya mateya to ya mateya na nzela ya internet efutaka ba tuteurs to balakisi na bango poso na poso to sanza na sanza. Sala que o comprendre structure ya kofuta pe ndenge nini okoki kozua ba revenus na yo.

Kobosana te, kopesa mateya to koteya na nzela ya internet esengaka komilengela mpe kotya likebi na makambo mikemike, yango wana komibongisa mpo na kotia ntango mpe milende na eteni moko na moko. Na komipesa mpe milende, okoki kozwa mbongo mosusu ya dolare 500 na sanza to koleka mpo na kopesa mateya to koteya na nzela ya Internet.

Mpo na kosukisa, ezali na banzela mingi ya kozwa dolare 500 mosusu na sanza, ezala na nzela ya Internet to na nzela ya Internet te. Ezala ozali na mposa ya kosala indépendant, koteka biloko na nzela ya internet, kosangana na ba sondage oyo efutamaka to na ba groupes focus, kofutela chambre ya rechange na Airbnb, kopesa bilei to biloko ya kolia, kobatela bana to kobatela banyama ya ndako, to kopesa mateya to koteya na nzela ya internet, ezali na mabaku oyo ekoki kozala mpo na moto nyonso oyo andimi kotya ntango mpe milende. Tala mayele na yo, makambo oyo osepelaka na yango, mpe bozali na yo ntango ozali kopona mobulungano ya ngambo oyo ekosala mpo na yo, mpe kobosana te kopesa mosala malamu mpenza na bakiliya na yo mpo na kotonga lokumu malamu mpe kozwa mombongo oyo ozongelaka. Soki omipesi mpe na milende, okoki kokokisa mikano na yo ya mbongo mpe kobongisa stabilité na yo ya mbongo.