Est-ce que eza vrai que ozuaka mbongo na Amazon?

Amazon ekomi moko ya ba sites ya ecommerce oyo eyebani mingi na mokili mobimba, na ba produits mpe ba services ebele oyo okoki kosomba na internet. Na ntina na lokumu na yango, bato mingi bamitunaki soki ezali likoki ya kozwa mbongo na kosala na Amazon.

Eyano ya mokuse ezali ɛɛ, okoki kozwa mbongo na Amazon na ndenge mingi. Kasi, lokola na mosala to mosala mosusu nyonso ya mombongo, litomba etaleli nivo ya komipesa mpe mayele oyo basaleli.

Tala mwa banzela minene ya kozwa mbongo na Amazon:

  1. Koteka biloko na nzela ya Amazon Marketplace

Amazon epesaka makoki ya koteka biloko na nzela ya plateforme na yango ya e-commerce, Amazon Marketplace. Oyo ezali libaku malamu mpo na ba entrepreneurs oyo balingi koteka biloko na bango na internet sans que ba créer plateforme ya vente na bango moko.

Ba usagers bakoki koteka biloko ya sika to ya kala na nzela ya site, en échange ya commission oyo ebandi na 6 à 45% selon type ya produit. Kasi, mpo na kokóma motɛki na Amazon Marketplace, osengeli kosala kɔnti, kotya système ya kofuta, mpe kopesa makambo oyo etali mimbongo na yo.

  1. Programme ya ba Associés ya Amazon

Programme ya Amazon Associates epesaka nzela na basaleli mpo na kozwa mbongo na kotombola biloko na Amazon na nzela ya banzela na bango moko ya marketing, lokola ba site internet, ba blogs, to ba media social. Ba affiliés bazuaka commission na ba ventes oyo ewutaka na ba liens ya ba affiliés na bango.

Commission ekeseni selon lolenge ya produit, kasi mingi mingi ezalaka entre 3 na 10%. Mpo na kokoma filiale ya Amazon, esengeli osala compte mpe opesa ba informations na oyo etali misala na yo ya mombongo.

  1. Programme ya piblisite ya Amazon

Amazon epesaka mpe programme ya piblisite oyo na nzela na yango ba piblisite bakoki kosala promotion ya biloko na bango na Amazon mpe na ba sites internet mosusu oyo ezali na boyokani na yango. Mosolo na yo etali ba impressions na yo ya coût par clic (CPC) to coût par nkoto (CPM), oyo ezali coût na nkoto ya ba vues ya piblisite na yo.

  1. Ba services ya Internet ya Amazon (AWS) .

Amazon Web Services (AWS) ezali plateforme ya cloud computing oyo epesaka ba services ebele, na kati na yango kobomba ba données, traitement ya ba données, mpe hébergement ya site internet. Ba services wana esalelamaka na ba entreprises ya taille nionso na mokili mobimba.

Ba usagers bakoki kozua mbongo na kopesaka ba services ya conseil to ya gestion pona ba clients oyo basalelaka AWS. En plus, ba clients bakoki kosalela AWS pona ko créer pe ko gérer ba entreprises na bango en ligne, oyo ekoki ko produire revenu indirect pona ba fournisseurs ya services ya AWS.

En général, ezali possible ya ko gagner mbongo na Amazon, mais niveau ya revenus etali quantité ya temps, effort na ba ressources oyo o investir na entreprise. Mpo na kokoma motɛki ya Amazon Marketplace to affilié ya Amazon, osengeli kosala compte mpe kopesa ba informations oyo etali mombongo na yo, kasi yango e garantir automatiquement te que olonga.

Longola yango, ezali mpe na mwa makama mpe mikakatano oyo euti na kotɛka biloko na Amazon. Na ndakisa, momekano ezali mingi mpe ezali na batekisi mingi oyo bazali kopesa biloko ya ndenge wana. Longola yango, Amazon ezali na mibeko mpe politiki ya makasi mpenza mpo na bateki, mpe soki batosi te mibeko yango, ekoki komema na kopekisa ba comptes.

Na oyo etali programme ya ba associés ya Amazon, fidélité ya ba revenus etali ba compétences ya marketing ya affilié mpe qualité ya trafic oyo e produire na ba sites internet to ba médias sociaux na yango.

Na nsuka, mpo na kozwa mbongo na AWS, esengeli ozala na mayele ya sikisiki ya tekiniki mpe ya mombongo mpo na kopesa ba services ya conseil to ya gestion ya qualité ya likolo.

Na bokuse, ezali possible ya ko gagner mbongo na Amazon na ba façons ebele, kasi niveau ya revenus etali investissement ya temps na ba ressources mpe makoki ya ko s’adapter na concurrence mpe na mibeko ya Amazon. Lokola na mombongo nyonso, ezali na makama mpe mikakatano, kasi soki ozali na mayele mpe omipesi oyo ebongi, okoki kolonga.

  1. Amazon Mécanique Turk

Amazon Mechanical Turk ezali plateforme en ligne oyo ekangisaka basali na misala oyo esengaka mayele ya bato, kasi ekoki kozala automatique. Na ndakisa, misala ekoki kozala ya kosala ba annotation ya bililingi to ko vérifier ba informations.

Basali bazwaka mbongo soki basilisi misala oyo bapesi bango, nzokande bapatrɔ bafutaka mpo na mosala oyo basilisi. Kasi, mbongo oyo moto azwaka ekoki kozala moke mpe mosala yango ekoki kozala na momekano mingi, kasi ekoki kozala liziba malamu ya mbongo mosusu mpo na baoyo bazali koluka mosala na nzela ya Internet.

  1. Kindle Ebongiseli ya kobimisa mikanda ya semba

Kindle Direct Publishing ezali plateforme ya komibimisa ba e-books na Amazon. Bakomi bakoki kokɔtisa babuku na bango ya elektroniki na Kindle mpe kotɛka bakopi na yango na nzela ya Internet, mpe bakozwa ndambo ya motuya ya mbongo oyo batɛki.

Ezali mpe na banzela ya kobimisa mikanda na Amazon Print-on-Demand, oyo epesaka bakomi nzela ya kosala mpe koteka bakopi ya solosolo ya mikanda na bango kozanga ete bátya mbongo na mikanda ya minene.

Kasi, momekano mpo na kobenda likebi ya basaleli ya Kindle ekoki kozala mingi, yango wana bakomi basengeli kosala mayele ya malamu ya kosala mombongo mpo na kotombola mikanda na bango.

Mpo na kosukisa, ezali na banzela mingi ya kozwa mbongo na Amazon, na ndakisa koteka biloko na Amazon Marketplace, programme ya affiliation, kosala piblisite na Amazon, kopesa ba services ya AWS, kosalela Amazon Mechanical Turk, mpe kobimisa mikanda na Kindle Direct Publishing. Kasi, niveau ya revenu etali investissement ya temps, ba ressources na ba compétences mpe ekoki kozala influencé na ba facteurs lokola concurrence mpe ba politiques ya Amazon.

  1. Amazon Flex na yango

Amazon Flex ezali service ya livraison oyo epesaka ba chauffeurs nzela ya ko livrer ba colis na ba clients ya Amazon na nzela ya motuka na bango moko. Bafutaka basofɛlɛ mpo na mosala mokomoko oyo basilisi mpe bakoki kosala na ndenge oyo ebongwanaka, koponaka ba turs ya mosala oyo ekokani malamu na bamposa na bango.

Kasi, mbongo oyo moto azwaka ekoki kokesana engebene esika oyo ezali mpe motángo ya biloko oyo bakoki kotinda, longola yango, basofɛlɛ basengeli kozwa mokumba ya kofuta mituka mpe ya esansi.

  1. Amazon Esalemi na maboko

Amazon Handmade ezali plateforme ya vente en ligne ya biloko oyo esalemi na maboko. Bato oyo basalaka misala ya mabɔkɔ bakoki kotɛka biloko na bango na Amazon, oyo esɛngaka ndambo ya motuya ya biloko oyo batɛkaka.

Kasi, estrade yango ezali kaka mpo na bato oyo basalaka misala ya mabɔkɔ oyo babimisaka biloko oyo basali na mabɔkɔ mobimba, yango wana bapesaka nzela te na biloko oyo basalaka na ebele to oyo basalaka na ebele. En plus, concurrence ekoki kozala makasi mpe ba artisans basengeli kosala stratégie ya marketing efficace mpo biloko na bango ezala distingué.

En général, ezali na ba façons ebele ya kosala mbongo na Amazon mpe choix etali makoki, ba ressources mpe expérience ya mutu. Lokola na mombongo nyonso, ezali na makama mpe mikakatano, kasi soki ozali na mayele mpe omipesi oyo ebongi, okoki kolonga.

  1. Merch na Amazon

Merch by Amazon ezali service ya imprimerie sur demande oyo epesaka nzela na basaleli ya ko uploader ba graphiques na bango mpe koteka yango na ba T-shirts, ba hoodies, mpe biloko mosusu ya bilamba na Amazon. Ntango kiliya asɛngi moko ya biloko yango, Amazon enyataka graphique oyo ezali na chemise mpe etindi yango mbala moko epai ya kiliya.

Ba usagers bazuaka pourcentage ya prix ya vente ya produit. Merch by Amazon ezali libaku malamu mpo na ba designers mpe ba artistes oyo bazali koluka ko monetiser ba créations na bango. Kasi, lokola na ba plateformes mosusu ya vente en ligne, concurrence ekoki kozala makasi mpe basaleli basengeli kosala stratégie ya marketing ya malamu mpo na kobimisa ba créations na bango mpe komatisaka ba ventes.

En général, ezali na ba façons ebele ya kosala mbongo na Amazon, mpe choix etali makoki, ba ressources mpe expérience ya mutu. Lokola na mombongo nyonso, ezali na makama mpe mikakatano, kasi soki ozali na mayele mpe omipesi oyo ebongi, okoki kolonga.

Open

info.ibdi.it@gmail.com

Close